Cie­szę się, że tu zaglą­dasz. Zna­czy, że albo jesteś poten­cjal­nym rekla­mo­dawcą, albo moim Czy­tel­ni­kiem. A to infor­ma­cja dla obu grup.

Komer­cyjna współ­praca ze mną jest jak naj­bar­dziej moż­liwa. Jeśli tylko będzie paso­wała do pro­filu bloga, chęt­nie się jej podejmę. To daje moż­li­wość do stwo­rze­nia cie­ka­wych mate­ria­łów dla moich odbior­ców, a o to mi przede wszyst­kim cho­dzi. Współ­praca jest jawna i z posza­no­wa­niem wszel­kich zasad, które panują w blogosferze.

Nie­ko­mer­cyjna współ­praca także jest moż­liwa: jeśli więc jesteś blo­ge­rem, masz cie­kawe info lub po pro­stu chcesz o czymś ze mną poga­dać… pisz.


Pisz na pank@radzesobie.pl — jeśli nie odpo­wiem w ciągu 24 godzin, pisz pry­watną wia­do­mość na pro­filu face­bo­oko­wym. Filtr spamu jest kapry­śny czasem.


Garść sta­ty­styk: ponad 95% Czy­tel­ni­ków to kobiety. Więk­szość w wieku 24–30 lat (po dokład­niej­sze sta­ty­styki zapra­szam do pry­wat­nej kore­spon­den­cji). Mam fajną, aktywną spo­łecz­ność. Podej­mu­jąc wszel­kie akcje, przede wszyst­kim pró­buję sobie odpo­wie­dzieć na pyta­nie: Czy to im się spodoba?

 

Zachę­cam do kontaktu,

pank