Wiem, że tak nie­ład­nie pytać o alkowę. Jed­nak zary­zy­ko­wa­łem i pod­rzu­ci­łem Czy­tel­nicz­kom temat igra­szek z prośbą o wyszcze­gól­nie­nie błę­dów popeł­nia­nych przez męż­czyzn. Pano­wie — lista
CZYTAJ DALEJ