W Pol­sce jeste­śmy w sta­nie zepsuć wszystko. Tym razem do pia­chu powoli idzie pozy­tywny wydźwięk akcji, która począt­kowo miała być pro­te­stem prze­ciwko gwał­towi. Bo gdzieś
CZYTAJ DALEJ