Jeśli z jakie­goś powodu chcesz się ze mną skon­tak­to­wać — naj­ła­twiej możesz to zro­bić poprzez pry­watną wia­do­mość na Face­bo­oku. Jed­nak dla tych, któ­rzy chcą „już, teraz, zaraz“ — pank(maupa)radzesobie.pl . Drobna uwaga — serio, wia­do­mo­ści wysy­łane do pro­filu Pan K. spraw­dzam regu­lar­nie, więc SIO tam :-) Tym bar­dziej, że z mailem wal­czę, bo ma jakieś fil­try anty­spa­mowe dziwne pousta­wiane. Ale się nie pod­dam i przy­wo­łam go na dniach do porządku!