Chcesz poznać mój głos? Oto on [AUDIO] [AKTUALIZACJA]

O Blogu Roku 2014, o początkach i celu mojego pisania

Stre­suję się, bo dzi­siej­szy wpis zawiera nagra­nie mojego głosu. Ale taki sam stres mia­łem, gdy zakła­da­łem bloga. Cza­sami trzeba zaryzykować.

Za parę mie­sięcy minie pełny rok funk­cjo­no­wa­nia tego miejsca. I cho­ciaż cza­sem wciąż poja­wiają się wąt­pli­wo­ści, czy pisać dalej, cieszę się, że w ogóle spróbowałem.

Już nie raz wspo­mi­na­łem o tym, czym był dla mnie blog na początku i jak widzę go w przy­szło­ści. Ot, cho­ciażby tutaj, ze mną sto­ją­cym na roz­drożu w momen­cie, gdy Radzę Sobie speł­nił swoją pierw­szą funk­cję. Naj­pierw pozwo­lił mi poukła­dać w gło­wie pewne sprawy, ale pra­cuję dalej, bo spo­łecz­ność zgro­ma­dzona wokół bloga daje mi sygnały, że warto to robić.

Dziś sprawdzam, jak jesteśmy ze sobą związani - ja i Ty. Dla­tego wystar­to­wa­łem w kon­kur­sie Blog Roku 2015, w któ­rym można wysłać SMS-a na swo­jego ulu­bio­nego autora. Nie mogę wyzbie­rać gło­sów od zna­jo­mych, ponie­waż więk­szość w ogóle nie wie, że two­rzę bloga. Dla­tego liczę na Ciebie.

Dostaję maile z potwier­dze­niem „poszło” i czuję się tak, jakbym przybijał z kimś wirtualną piątkę. Obec­nie to jest naj­lep­sza forma doce­nie­nia czasu, który poświę­cam na pisa­nie czy roz­mowę z Czy­tel­ni­kami na fej­sie czy mailowo. Robię to, bo to lubię. Spra­wia mi nie­sa­mo­witą frajdę kon­takt z ludźmi i dys­ku­sje z nimi.

Teraz po pro­stu pro­szę — dorzuć te 1,23 z VATem do puli „moich” gło­sów. Pieniądze idą na Fundację Dzieci Niczyje, a przy oka­zji mi pomo­żesz także auto­rowi słów, które regu­lar­nie czy­tasz. Co cie­kawe, róż­nice pomię­dzy pierw­szymi miej­scami, a tymi dal­szymi są naprawdę mini­malne — cza­sami wystar­czy tylko jeden głos, żeby pod­sko­czyć w ran­kingu o kil­ka­na­ście pozycji.

SMS na numer 7122 z treścią „C11739” (nic wię­cej, nic mniej, bez cudzy­sło­wów) będzie dla mnie świet­nym oka­za­niem two­jej sym­pa­tii. Z jed­nego numeru można wysłać jed­nego SMS-a na dany blog.

AKTUALIZACJA: Dzięki Waszym gło­som pole­cia­łem w górę o 20 miejsc w ran­kingu. Dzięki :) Tak jak mówi­łem, nawet poje­dyn­czy SMS się liczy, bo w tym kon­kur­sie może prze­wa­żyć o miej­scu wcho­dzą­cym do następ­nego etapu.

A co do nagra­nia gło­so­wego — infor­ma­cje zwrotne pro­szę zosta­wiać u mnie na mailu, nie tutaj, chęt­nie zbiorę je w całość i na fej­sie dam znać, czy taka forma jesz­cze kie­dyś się pojawi.

Leave a Reply

7 comments

 1. Paula

  Jak faj­nie widzieć swoją wia­do­mość na tym zdję­ciu. :) Jesz­cze raz życzę powodzenia :)

 2. Alistar

  Drobna to forma podzię­ko­wa­nia, za czas jaki poświę­ci­łeś na pisa­nie tutaj i za każdą rzecz, na którą dzięki Tobie mogłam zoba­czyć z nieco innej strony i prze­my­śleć na nowo. Głos poszedł, mam nadzieję, że się uda :)

  • Pan K.

   Dzię­kuję :) Ja jesz­cze ten Blog Roku pod­su­muję po zakoń­cze­niu etapu gło­so­wa­nia SMS, wtedy powiem parę słów więcej

   • Alistar

    Cze­kam z nie­cier­pli­wo­ścią w takim razie :)

 3. Magda

  Lubię Cię Panie K., masz mój głos i trzy­mam kciuki :)

  • Pan K.

   Dobrze, ze kcuki zaci­śnięte po wysła­niu SMS-a. Ina­czej byłoby trudno pisać 😉