Posts byPan K.

Kultura jest jak awokado

Zjesz?

Z kon­su­mo­wa­niem kul­tury jest podob­nie do jedze­nia awo­kado. Gdy już je polu­bisz, z poli­to­wa­niem patrzysz na ludzi, któ­rzy nie doce­niają two­jej diety. Warto włą­czyć ten owoc
CZYTAJ DALEJ

Pocztówki z pomysłem

Zrób to po swojemu

Pokażę Ci, jak można kogoś zasko­czyć zwy­kłą kartką pocz­tową. Odpocz­nijmy tro­chę od cięż­kich tema­tycz­nie wpi­sów i sprawmy ludziom przy­jem­ność. Żeby zro­zu­mieć, dla­czego mam zamiar mówić
CZYTAJ DALEJ

Szowinistyczny dowcip

Czy mogę się ze wszystkiego śmiać?

Usły­sza­łem nie­dawno kawał, ale jest naprawdę szo­wi­ni­styczny. Chcesz posłu­chać i się obra­zić? Ostrze­ga­łem moją zna­jomą, że jest to humor nie pro­sty, a pro­stacki. Posta­no­wiła zary­zy­ko­wać.
CZYTAJ DALEJ

Z kim podzielę się Twoim czasem?

Inne blogi, które warto odwiedzić

Powra­ca­jący czy­tel­nik spę­dza u mnie śred­nio około dzie­się­ciu minut. Prze­czyta inte­re­su­jące go tek­sty i idzie dalej szu­kać buszo­wać po Sieci. Dziś pokażę Ci, gdzie możesz
CZYTAJ DALEJ

Wankband

Lubisz fikołki?

Podo­bają mi się kre­atywne reklamy fil­mów dla doro­słych. Bo trzeba mieć naprawdę otwarty umysł, żeby pro­mo­wać porno jako spo­sób na pod­ła­do­wa­nie tele­fonu. Wystar­czy zało­żyć opa­skę
CZYTAJ DALEJ

Zazdroszczę Ci

Przyznaj się do swojej słabości i giń

Ostat­nio zro­bi­łem paskudną rzecz. Przy­zna­łem się do swo­jej sła­bo­ści. To tak, jak­bym sta­nął przed lufą kara­binu i powie­dział: „Strze­laj!”. Na szczę­ście w zamian dosta­łem szczerą
CZYTAJ DALEJ

Jak oswoić islam?

...gdy nie zna się go na co dzień

Mała dziew­czynka zro­biła dla muzuł­ma­nów wię­cej niż tysiące poga­da­nek mądrych głów. Ludzka twarz islamu jest… piękna. Jeśli ocze­ku­jesz roz­trzą­sa­nia aktów ter­ro­ry­zmu i wszel­kich nega­tyw­nych ste­reo­ty­pów
CZYTAJ DALEJ